ÇEREZ POLİTİKA


 

Fimer Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

 

Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.


Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.


Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.


Zorunlu çerezler: http://www.fimer.com.tr/ internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.      


İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.


Kullanıcı, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.


Çerezlerin Yönetimi


Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.


Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın web sitesinden bilgi alınız.


GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ


VERİ SORUMLUSU: Fimer Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi


 ADRES: Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. No:72/1 Şehitkamil/GAZİANTEP


Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil faaliyet alanımızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


 TANIMLAR:

·     Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

·  Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

·     İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

·     Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·     Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

·     Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

·     Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

·     Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

·     Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

· Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını veya kıstaslarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişiyi, ifade eder.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ TEMEL İLKELER:

Şirketimiz hem iç prosedürlerinde hem dış prosedürlerinde, KVKK’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Bildirim ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

·     Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

·     Doğruluk ve güncellik

·     Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

·     Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

·     Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI:


KVKK’nun 5. Maddesi’ne uygun olarak Şirketimiz tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:

·     İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

·  Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi Fiili İmkansızlık Nedeniyle İlgili Kişinin Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması

·     Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması

·     Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

·     İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi

·     Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi

·     Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi


KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından sunulmakta olan; kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu tarafından sunulan her türlü hizmet için gerek bizzat gerek online başvurunuz halinde, bilgi ve belge talebinde bulunmanız halinde, sözlü, yazılı, görsel, işitsel olarak, elektronik ortamda internet sitesi yada sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz paylaşımlarla elde edilmektedir. 


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

Faaliyetlerimiz çerçevesinde aşağıdaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir:

·     Adınız, soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici kimlik numarası, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz, ibraz ettiğiniz takdirde T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopisi şeklindeki kimlik verileriniz,

·     Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz şeklindeki iletişim bilgileriniz,

·     Tıp Merkezimiz tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,

·     Ödeme ve faturalama bilgileri, IBAN, banka hesap numarası gibi finansal verileriniz,

·  Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

·     Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,

·     Laboratuvar de görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırsında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin sağlık verileriniz,

·     Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

·     Otopark/vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,

·  Web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,

·     Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlar,

·  E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz gibi paylaştığınız diğer verileriniz


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI: 

İlgili kişiye ait bahsi geçen kişisel veriler/ özel nitelikli kişisel veriler; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

·     Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

·     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·     Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·     İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

·     Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·     Ürün hizmet alan/ hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

·     Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·     Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·     Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·     Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·     Talep/ şikayetlerin takibi

·     Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·     Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,

·     Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

·     Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir. 

Bunun yanı sıra toplanan kişisel veriler, kişisel verilerin aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kalmak kaydıyla işlenebilecektir:


·  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

·     Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

·     Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

·     Hastanemizin iç işleyişini planlanma ve yönetme,

·     Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;

·     Faturalandırma yapılması;

·     Kimliğinizin doğrulanması;

·     Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;

·     Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

·     Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;

·     Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;

·     Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

·     Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

·     İlaç veya tıbbi cihaz temini.

·   Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; mevzuat sınırları içerisinde tanı ve tedaviye dönük araştırma ve cihaz temini yapılması;

·     Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma; 

·     İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme

·   Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

·  Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

·    Otopark ve vale hizmeti dahil hastane binasının yardımcı hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi

·     Ve yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER: 

Yukarıda da açıklandığı üzere Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Veri Sorumlusunun faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi sebebiyle işlenmektedir. Akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri arasında:

·     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

·     6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

· 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

·     6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

·     4857 sayılı İş Kanunu,

·     2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

·     4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,

·     İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

·     Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

·     İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,

·     3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

·     663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

·   Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler, çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmakta ve işlenmektedir.

KVK Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere ifade edildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmekte ve mevzuata uygun hareket edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:


Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

·     Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,

·     Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

·     Sosyal Güvenlik Kurumu ile,

·     Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,

·     Nüfus Genel Müdürlüğü ile,

·     Türkiye Eczacılar Birliği ile,

·     Adli makamlar ile,

·     Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,

·     Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu ile,

·     Yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile,

·    Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile,

·     Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,

·     Faturalandırmamım işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işverenim ile,

·   Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ile KVKK’ya aykırı olmamak kaydıyla paylaşılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

KVKK’nın 11. maddesi gereği, kişisel verilerinizin;

·     Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

·     Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

·     Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

·     Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

·     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

·     Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya hastanemizin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

·     Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

·     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, verisorumlubasvuruformu.pdf web adresindeki “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu doldurarak;

·     Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:72/1, Şehitkamil/GAZİANTEP adresine bizzat teslim edebilir,

·     Noter kanalıyla gönderebilir,

·  Şahsınıza ait güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, “[email protected]” adresine Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla,

·     Tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceğiniz e-posta ile tarafımıza iletebilirsiniz.


Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ:

Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Bildirim’e uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat şirketimiz tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Şirketimiz, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik altyapıyı sağlar. Çalışanlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla mükelleftir.


KAMERA AYDINLATMA METNİ

 HİZMET SAHASINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
 İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Fimer Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. No:72/1 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan hizmet sahamızın koridor, giriş salon ,asansör cepheleri, poliklinik katı, tedavi katları koridorları yemekhane, alanlarında toplam 22 adet, dış cephede 6 adet olmak üzere toplam 28 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir. 

 Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

 Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır. 

 Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "verisorumlubasvuruformu.pdf" web adresindeki “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu doldurarak; 
• Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:72/1, Şehitkamil/GAZİANTEP adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir, 
• Şahsınıza ait güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, “[email protected]” adresine Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla, • Tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceğiniz e-posta ile tarafımıza iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1.   Genel Açıklamalar: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

   Başvuru formu, Fimer Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Fimer”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Fimer tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Fimer tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.


2.   KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi Fimer’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

·     Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

·   Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·   KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·     Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


3. Başvuru Yöntemi

     KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


      Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki linkte yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nun çıktısı alınarak

  · Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:72/1, Şehitkamil/GAZİANTEP adresine bizzat teslim edebilir

·     Noter kanalıyla gönderebilir,

·     Şahsınıza ait güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, “[email protected]” adresine Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla,

·     Tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceğiniz e-posta ile tarafımıza iletebilirsiniz.


Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.


Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:72/1, Şehitkamil/GAZİANTEP

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, No:72/1, Şehitkamil/GAZİANTEP

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

[email protected]

Mobil İmza ya da E-posta ile<o :p></o>

Başvuru [İlgili    kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

[email protected]Fimer, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.